นโยบายบริษัท

นโยบายวิสัยทัศน์  พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอันดับหนึ่งของประเทศไทย  ที่มีวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต   และลูกค้าเลือกใช้บริการในอันดับแรก  ด้วยบริการพึงพอใจอย่างสูงสุด  มุ่งเน้นความปลอดภัย
พร้อมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ
1. เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และมาตรฐาน  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
3. พนักงานทุกระดับมีแรงบาลใจกันรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  สื่อสารประสิทธิผลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. นำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  ร่วมถึงการลดต้นทุนในการบริการขนส่ง
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมพนักงานใส่ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. เป็นองค์ที่มีความลูกค้าเชื่อมั่นการบริการตามมาตรฐานระดับสากล  พร้อมแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”http://mome.co/wp-content/themes/muangluang/flash-all/mlt-vo-1.swf” width=”400″ height=”200″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เรามุ่งมั่นที่จะ

นโยบายความปลอดภัย

1.ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมายอื่นๆ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร เครื่องมือ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

3.ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน

4.ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ  เจ็บป่วย  จากการทำงาน

5.บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอุบัติเหตุและ อุบัติการณ์จากการทำงาน

6.สื่อสารการดำเนินงาน  และประสิทธิผลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กรและสังคม

7.รณรงค์  และส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน