Health ( สุขภาพ )

 

โดยบริษัทดำเนินการตรวจสุขภาพ ตรวจหาสารเสพติด ตรวจวัดแอลกอฮอลส์ พนักงานปฎิบัติการขนส่ง

เพื่อให้ได้พนักงานขับรถที่มีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคติดต่อ    จึงมีการตรวจสุภาพประจำปีและตามปัจจัยเสี่ยง ในการทำงาน ปี ละ1 ครั้ง และยังมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานภายใน 1 เดือน  ในเดือนแรกมีการสุ่มตรวจสารเสพติด  100 % ทุกๆ 3 เดือน ทางบริษัทมีการตรวจวัดแอลกอฮอลส์ของพนักงานขับรถ ทุกครั่งก่อนปฏิบัติงานและยังมีการสุ่มตรวจตามแผนรถ ROADAUDIT ของผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

mlt-w-ee