Enviroment ( สิ่งแวดล้อม )

 

บริษัท เมืองหลวงทรานสปอร์ต จำกัด รวมกับ บริษัท ต้นน่านทรานเทค จำกัด
ขอสนับสนุนทำฝ่ายชะลอน้ำด้วยยางล้อรถ

MLT-TN-ทำฝ่ายชะลอน้ำMLT-ทำฝ่ายชะลอน้ำนโยบายเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

ประกาศ- นโยบายเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม CSR - Copy


เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน / ผู้รับผิดชอบพื้นที่สีเขียวในโรงงาน

ประกาศ- แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว - Copy


แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2 เมษายน 2558ภายใต้ ” โครงการโรงงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2557 “

ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียว - Copy


 


โครงการปั้นลูกบอน EM จำนวน 10000 ลูก นำไปบำบัดน้ำเสียให้แก่เหล่งชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง

 

MLT-EM -page-02

 


 

โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี

 

MLT-EM -page-01