รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

award-mlt-012


 

 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
 ด้านมาตาฐาน ISO 9001 : 2008
 เมื่อวันที่ 14 Mar 2013

 

 

 


 

 

 

 

award-mlt-012


 

 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
 ด้านมาตาฐาน OHSAS 18001 : 2007
 เมื่อวันที่ 14 Mar 2013

 

 

 


 

 

 

award-mlt-012

 


 

 สำนักงานประกันสังคม
 ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ 
เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบ
 ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 


 

 

award-mlt-015


 

       รางวัล “ ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย “
       จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
                ดูรายละเอียดคลิกi-update

 

 

award-mlt-001


 

         รางวัล “ ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย “
       จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)
               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
                ดูรายละเอียดคลิกi-update

 


 

 

 

award-mlt-002


 

        รางวัล “ ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย “
        จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (ITS)
              เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

 


 

 

 

award-mlt-003


 

 

        รางวัล “ ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย “
         จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (ITS)
              เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548